چیستان

١-ان چیست که وقتی نامش را می اورند می شکند؟

٢-ان چیست که همیشه در برابرمان قرار دارد اما هیچ وقت ان را نمی بینیم؟

٣-ان چیست که در زمین بسیار ولی در اسمان فقط یکی است؟

۴-ان چیست که در رشت اول است در کرمان دوم ودر تهران سوم است و روز ان را شروع و کار ان را تمام میکند؟

۵-ان چیست که غران است، غرش ان دلیل و برهان است، گر شود غران گریان است، اشک ان خوشحالی انسان است؟

۶-ان چیست که وقتی راه می رود دو پا دارد و وقتی می ایستد سه پا؟

لطفآ چیستان هایتان را با ذکر نام برای ما بفرستید.

همین طور می توانید روی نظرات کلیک کنید و پاسختان را برای ما بفرستید.

/ 1 نظر / 32 بازدید
sara

3-نقطه 4-ر 5-ابر