معما

خوار فروش ما فقط یک ظرف پنج لیتری و یک ظرف سه لیتری دارد. ام من فقط          می خواهم یک لیترابلیمو از او بخرم به او کمک کنید که یک لیتر ابلیمو به من بدهد.

تعداد کک

یک چوپان دو تا سگ دارد نام یکی برفی و دیگری گرگی است. می دانی کهبدن سگ ها پر از کک است. چوپان ما می خواهد تعداد کک ها را بشمارد! او می داند اگر یک کک از بدن برفی به گرگی بپرد تعداد کک های گرگی پنج برابر تعداد کک های برفی می شود ولی اگر یک کک از بدن گرگی به بدن بر فی بپرد تعداد کک های هر دو مساوی می شود به او کمک کن تا تعداد کک های سگ هایش را بفهمد.

لطفآ روی نظرات کلیک کنید و پاسخ هایتان را بدهید.

همین طور برای ما معما بفرستید.

/ 1 نظر / 34 بازدید